December 2023
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 • aIMG_9689.JPG
 • careu.jpg
 • DSC01321.JPG
 • DSC02847.JPG
 • DSC_0601.JPG
 • DSC_5853.JPG
 • IMG_0079.JPG
 • IMG_0519.JPG
 • IMG_1122.JPG
 • IMG_1124.JPG
 • IMG_1817.jpg
 • IMG_5066.jpg
 • IMG_6170.jpg
 • IMG_8169.JPG
 • IMG_8462.JPG
 • IMG_9804.JPG
 • IMG_9853.JPG

Concurs pentru ocuparea funcţiei de director

Direcţia generală educaţie, tineret şi sport a Consiliului municipal Chişinău anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de director al următoarelor instituţii de învățământ general:

1. Liceul Teoretic ”Gaudeamus”;
2. Gimnaziul internat nr.5;
3. Școala sportivă de scrimă;
4. Instituția preșcolară nr.46;
5. Liceul Teoretic ”Mihail Lomonosov”, concurs repetat;
6. Gimnaziul nr.93, concurs repetat.

Condiții de participare la concurs:

La funcţia de director al instituţiei de învățământ general poate candida persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
- deţine cetăţenia Republicii Moldova;
- are studii superioare universitare;
- are o vechime în activitate didactică de cel puţin trei ani; pentru instituțiile de învățământ special și extrașcolar constituie avantaj deținerea de competențe relevante profilului instituției;
- la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 65 ani;
- cunoaşte limba română (pentru angajare în instituţiile unde limba de predare este alta decât limba română - cunoaşte limba română la nivel de comunicare şi limba respectivă);
- este aptă din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;
- nu are antecedente penale;
- nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(l) lit. l), m) şi n) din Codul muncii.
Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director al instituţiei de învățământ depun personal sau prin reprezentant (la cancelaria Direcției, biroul 7), prin poştă sau prin e-mail, în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării anunţului, dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:
- cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr.l la Regulament;
- copia actului de identitate;
- copia/copiile actului/actelor de studii autentificate;
- copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic/managerial şi/sau titlul ştiinţific/ştiinţifico-didactic;
- copia carnetului de muncă autentificat;
- curriculum vitae, al cărui model este specificat în anexa nr.2 la Regulament;
- certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic şi neuropsihic, pentru exercitarea funcţiei;
- cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere;
Candidatul poate anexa şi alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv recomandări, copii ale actelor care atestă formarea continuă, performanţele profesionale şi manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale / naţionale / internaţionale, publicaţiile didactice şi ştiinţifice, statutul de expert/evaluator naţional/internaţional etc.
În cererea de participare la concurs se indică şi lista actelor depuse, cu numerotarea fiecărei file.
În cazul în care dosarul de concurs se depune personal sau prin reprezentant, actele necesare pot fi autentificate de notar, certificate ”corespunde cu originalul” de către subdiviziunea resurse umane a unităţii în care candidatul activează sau prezentate în copii împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.
Dacă actele de participare la concurs se prezintă în copii, fără a fi însoţite de originale, acestea trebuie prezentate în ziua desfăşurării concursului.
În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poştă, actele necesare de a fi depuse în copie pot fi autentificate de notar, certificate ”corespunde cu originalul” de către subdiviziunea resurse umane a unităţii în care candidatul activează sau prezentate în copii.
Dacă documentele respective se prezintă în copii, originalele (copiile autentificate) trebuie prezentate în ziua desfăşurării concursului.
În cazul în care dosarul de concurs se depune prin e-mail, toate actele necesare se scanează în format PDF sau JPG. În acest caz, în ziua desfăşurării concursului, sub sancţiunea neadmiterii la concurs, candidatul trebuie să prezinte originalul dosarului de concurs.
În cazul depunerii dosarului de către candidat personal sau prin reprezentant, cererea de participare la concurs se depune în 2 exemplare, dintre care una se restituie, sub semnătură, persoanei care a depus dosarul.
Actele vor fi depuse la cancelaria Direcției generale educație, tineret și sport pe adresa: Chișinău, str.Dosoftei, 99, biroul 7.
Data-limită de depunere a actelor – 28 septembrie 2018, ora 17.00
Informații privind bugetul instituțiilor pe ultimii ani pot fi accesate pe site-ul Primăriei municipiului Chișinău/decizii CMC/decizia Consiliului municipal Chişinău nr.15/1 din 11.05.2017 „Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chişinău pe anul 2017, decizia Consiliului municipal Chişinău nr.15/1 din 22.12.2017 „Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chişinău pe anul 2018 .
Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare: Olga Zastavnețchi, telefon de contact: (022)201618; adresa electronică: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .