July 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Regulamentul Intern

 

„APROBAT”

prin decizia Consiliului Profesoral

din 28.03.2013, proces verbal nr. 4,

ord.  nr. 63 din 03.04.2013;

 

revizuit şi aprobat prin decizia CP

din 05.09.2019, proces-verbal nr. 1,

ord.  nr. 90-ab din 05.09.2019;

 

revizuit şi aprobat prin decizia CP

din 10.09.2020, proces-verbal nr. 1,

ord.  nr. 84-ab din 10.09.2019;

 

 

Directorul liceului                                         Z. Gangan

 

Preşedintele Comitetului sindical                       L. Ceban

 

 

 

Instituția Publică Liceul Teoretic „GAUDEAMUS”

 

 

 

 

R E G U L A M E N T U L

 I N T E R N

 

 

CHIŞINĂU – 2020

 

 1. I.                   DISPOZIŢII GENERALE

Prezentul Regulament stabileşte modul de organizare a activităţii şi a disciplinei de muncă în Instituția Publică Liceul Teoretic „Gaudeamus” şi se bazează pe următoarele acte normative:

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Codul Muncii al Republicii Moldova;
 • Codul Educaţiei al Republicii Moldova;
 • Statutul Instituţiei Publice Liceul Teoretic „Gaudeamus”;
 • Regulamentul-tip de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ primar și secundar, ciclul I și II.

Regulamentul intern al instituției este un act juridic care se întocmeşte în fiecare unitate, cu consultarea reprezentanţilor salariaţilor, şi se aprobă prin ordinul (dispoziţia, decizia, hotărârea) angajatorului.

Regulamentul intern al instituției nu poate cuprinde prevederi care contravin legislaţiei în vigoare, clauzelor convenţiilor colective şi ale contractului colectiv de muncă.

Prin regulamentul intern al instituției nu se pot stabili limitări ale drepturilor individuale sau colective ale salariaţilor.

Regulamentul intern al instituției trebuie să conţină următoarele prevederi:

a)      securitatea şi sănătatea în muncă în cadrul instituției;

b)      respectarea principiului nediscriminării, eliminarea hărţuirii sexuale şi a oricărei forme de lezare a demnităţii în muncă;

c)      drepturile, obligaţiile şi răspunderea angajatorului şi ale salariaţilor;

d)      disciplina muncii în unitate;

e)      abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile potrivit legislaţiei în vigoare;

f)       procedura disciplinară;

g)      regimul de muncă şi de odihnă.

Regulamentul intern al instituției poate cuprinde şi alte reglementări privind raporturile de muncă în instituție.

Regulamentul intern al instituției se aduce la cunoştinţa salariaţilor, elevilor și părinților, sub semnătură, de către angajator şi produce efecte juridice pentru aceştia de la data încunoştinţării.

Obligaţia familiarizării salariaţilor, sub semnătură, cu conţinutul regulamentului intern al instituției trebuie îndeplinită de angajator în termen de 5 zile lucrătoare de la data aprobării regulamentului.

Modul de familiarizare a fiecărui salariat cu conţinutul regulamentului intern al instituției se stabileşte nemijlocit în textul acestuia.

Regulamentul intern se afişează în toate subdiviziunile structurale ale instituției.

Disciplina de muncă presupune respectarea strictă a ordinii interne de muncă şi atitudinea conştientă, creatoare faţă de muncă,  asigurarea calităţii şi ridicarea productivităţii muncii. Disciplina muncii se asigură prin crearea condiţiilor organizatorice şi economice necesare pentru  realizarea obligaţiunilor funcţionale, precum şi prin recompensă pentru muncă conştiincioasă şi măsuri de înrâurire disciplinară şi obştească în caz de comitere a abaterilor disciplinare.

Regulile ordinii interne de muncă au scopul să contribuie la întărirea disciplinei de muncă, organizarea muncii, folosirea raţională a timpului de muncă  şi la sporirea calităţii muncii.

Regulile de disciplină şi activitate internă stabilite în prezentul regulament se aplică tuturor angajaţilor.

Problemele legate de aplicarea regulilor ordinii interne de muncă sunt soluţionate de către administraţia Instituției Publice Liceul Teoretic „Gaudeamus” în cazurile necesare prin consultarea prealabilă a comitetului sindical, precum şi de către colectivul de muncă, corespunzător împuternicirilor  ce-i revin.

 1. II.                OBLIGAŢIILE ŞI DREPTURILE ANGAJAŢILOR
 2. 1.      ADMINISTRAŢIA LICEULUI

1.1.    Drepturile administraţiei:

Administraţia IPLT „GAUDEAMUS” are dreptul:

 1. la stimă, atitudine respectuoasă şi recunoaştere a statutului de administrator din partea subalternilor, elevilor şi părinţilor acestora;
 2. să interzică activitatea profesională a angajaţilor, care nu au controlul medical obligatoriu;
 3. să sancţioneze administrativ profesorii şi personalul tehnic care încalcă disciplina de muncă ( întârzieri, absenţe nemotivate ş.a.), în conformitate cu CM al RM;
 4. în caz de încălcare multiplă a disciplinei de muncă să recurgă la reţineri salariale sau să iniţieze procedura de eliberare din funcţie a colaboratorului respectiv;
 5. să concedieze cadrele didactice, angajaţii care aplică acte de violenţă faţă de copii în conformitate cu art. 86 alin. (1) şi art. 301 alin. (1) lit. (b) din Codul Muncii.
 6. să priveze profesorul de dreptul de a continua ore în clasă în cazul încălcării drepturilor elevului, efectuării presingului psihologic asupra elevilor sau în cazul încălcării eticii profesionale;
 7. să interzică profesorului predarea fără o pregătire calitativă a lecţiilor (prezenţa proiectării de lungă durată, a scenariilor didactice zilnice, a materialelor didactice necesare ş.a.) sau a profesorilor care prezintă semne de îmbolnăvire în cazul situaţiilor de carantină virală în liceu;
 8. să înainteze pentru a fi stimulaţi la diferite nivele profesorii care demonstrează creativitate în activităţi: liceu, municipiu, republică;

1.2.   Obligaţiile administraţiei:

Administraţia IPLT „GAUDEAMUS” are următoarele obligațiuni:

 1. să organizeze activitatea angajaţilor în vederea îndeplinirii cu maximă eficienţă a obligaţiilor funcţionale;
 2. să asigure condiţii de muncă corespunzătoare  pentru realizarea integrală şi la timp a obligaţiilor funcţionale;
 3. să contribuie la utilizarea eficientă a timpului de muncă şi la respectarea  tuturor regulilor de disciplină a muncii;
 4. să asigure ridicarea calificării profesionale a cadrelor şi promovarea lor în funcţie  de pregătirea  profesională şi rezultatele  în muncă, precum şi să soluţioneze problemele ce ţin de atestarea salariaţilor;
 5. să asigure condiţiile de protecţie a muncii, igienice şi sanitare, de prevenire a incendiilor şi a altor situaţii care ar pune în pericol viaţa şi sănătatea  personalului, asigurând concomitent  instruirea în vederea respectării normelor corespunzătoare.
 6. 2.      CADRELE DIDACTICE
 1. să monitorizeze activităţile de prevenire, identificare, raportare şi asistenţă a cazurilor de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului;
 2. să sesizeze, să intervină şi să comunice cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului organelor de administraţie ierarhic superioare.

2.1.    Drepturile cadrelor didactice:

Cadrele didactice au dreptul:

 1. la stimă şi atitudine respectuoasă din partea elevilor, părinţilor acestora, colegilor şi administraţiei liceului;
 2. la remunerare materială pentru munca prestată;
 3. la ajutor material din fondul de economii şi cel sindical în situaţii excepţionale;
 4. să-şi revendice drepturile în caz de încălcare a lor prin mijlocirea administraţiei liceului, a comitetului sindical şi a instanţelor de resort;
 5. să aleagă programele de studiu, formele şi metodele de predare, manualele şi materialele didactice aprobate de ME, pe care le consideră adecvate realizării standardelor educaţionale de stat;
 6. să participe la alegerea democratică a reprezentanţilor lor în organele administrative şi consultative ale instituţiei de învăţământ;
 7. să discute şi să aleagă sistemul de apreciere a cunoştinţelor şi capacităţilor elevilor în dependenţă de specificul disciplinei de studiu, în conformitate cu decizia comisiei metodice;
 8. să i se ofere obligatoriu zi metodică în cazul unei sarcini didactice ce nu depăşeşte 22 de ore şi reieşind din posibilităţile orarului când sarcina depăşeşte această limită;
 9. să dispună de loc de muncă (sală de clasă), în conformitate cu orarul, specificul disciplinei predate şi normele sanitaro-igienice;
 10. să beneficieze de serviciile punctului medical liceal;
 11. să-şi perfecţioneze nivelul pedagogic prin cursuri de perfecţionare, stagieri, seminare liceale, municipale, republicane şi peste hotare;
 12. să-şi ridice calificarea profesională recunoscută prin gradul didactic respectiv;
 13. să i se acorde susţinere materială pentru crearea bazei tehnico-materiale şi didactice la disciplina predată;
 14. să utilizeze literatura din bibliotecă şi cabinetul metodic liceal, mijloacele tehnice, calculatoarele şi baza de date prezente în instituției;
 15. să beneficieze de consultaţiile şi ajutorul psihologului instituției, a administratorului patron;
 16. să organizeze şi să conducă cercuri la disciplina de studiu, cluburi pe interese şi alte activităţi extracurriculare;
 17. să participe la excursii cu colectivul de profesori şi elevi atât prin Moldova cât şi peste hotare;
 18. să fie stimulaţi pentru lucrul creativ moral şi material în cadrul instituției, municipiului, republicii;
 19. în conformitate cu CM al RM, să beneficieze de concediu anual de odihnă, concediu de creaţie, concediu în legătură cu circumstanţele familiale ş.a.
 20. să i se acorde zile de recuperare în cazul suprasolicitării la serviciu sau în cazul rechemării din concediu.

Notă: Nimeni nu e în drept să între la lecție profesorului, să întrerupă mersul lecţiei şi să-l sustragă de  la lecții decât în cazuri excepţionale!

2.2.   Obligaţiile cadrelor didactice:

Cadrele didactice au următoarele obligații:

 1. să respecte ordinea şi disciplina la locul de muncă, să îndeplinească cu stricteţe îndatoririle de serviciu;
 2. să execute la timp şi exact dispoziţiile administraţiei şi ale şefului comisiei metodice;
 3. să respecte normele de  protecţie a muncii;
 4. să întreţină locul de muncă în ordine şi curăţenie, să respecte ordinea stabilită de păstrare a valorilor materiale şi a documentelor;
 5. să participe la diverse acţiuni administrativ-gospodăreşti necesare în activitatea  instituţiei la propunerea administraţiei;
 6. să-şi ridice sistematic calificarea profesională şi nivelul cultural-ştiinţific prin autoinstruire şi autoperfecţionare;
 7. să prezinte darea de seamă semestrială/anuală despre activitatea  sa;
 8. 3.      PERSONALUL TEHNIC ŞI DE DESERVIRE:
 1. să respecte în activitate normele de etică, să cultive prin propriul exemplu, principiile morale de dreptate, echitate, umanism, generozitate, hărnicie, patriotism şi alte virtuţi;
 2. să asigure buna desfăşurare a procesului instructiv-educativ, însuşirea temeinică a curriculei modernizate la disciplinele de studii, formarea şi dezvoltarea competenţelor de viaţă ale elevilor;
 3. să asigure securitatea vieţii şi ocrotirea sănătăţii copiilor în procesul de învăţământ;
 4. să sesizeze, să comunice şi să intervină în cazurile suspecte sau confirmate de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului administraţiei liceului, psihologului liceal sau coordonatorului acţiunilor de prevenire, identificare, raportare şi referire a cazurilor abuz faţă de copii;
 5. să desfăşoare procesul de educaţie şi instruire în spiritul stimei faţă de familie, părinţi, adulţi, al respectului faţă de valorile culturale şi spirituale naţionale şi universale, să educe o atitudine grijulie faţă de mediul înconjurător;
 6. să-şi perfecţioneze în permanenţă calificarea profesională, măiestria pedagogică;
 7. să nu facă propagandă şovină, naţionalistă, politică, religioasă, militaristă, aceasta fiind incompatibilă cu activitatea pedagogică;
 8. să nu implice elevii în acţiuni de stradă (mitinguri, demonstraţii, pichetări);
 9. să ducă evidenţa sistematică a frecvenţei elevilor, a nivelului de instruire şi însuşire a materiei de studiu de către elevi;
 10. să pregătească calitativ lecţiile, conform proiectării de lungă durată (prezenţa scenariilor didactice zilnice la necesitate, pregătirea sălii de clasă şi a materialului didactic necesar);
 11. să completeze cu acurateţe şi regulat cataloagele de clasă, dosarele elevilor, cataloagele de instruire suplimentară ş. a.
 12. să contribuie la menţinerea şi sporirea prestigiului instituției în municipiu, republică, peste hotare;
 13. să respecte drepturile colegilor, elevilor şi părinţilor şi să nu admită lezarea acestora;
 14. să recunoască şi să respecte în activitatea sa actele normative: Legislaţia R.M., Codul Educaţiei, C.M. al R.M., Convenţia despre drepturile copilului, Statutul instituției şi Regulamentul de ordine internă al instituției;
 15. să asigure participea elevilor la activităţile generale;
 16. să participe la activităţile obligatorii ce vizează activitatea sa pedagogică (consilii profesorale şi psiho-pedegogice în clase, seminare, şedinţe operative, şedinţe ale comisiei metodice, şedinţe metodice municipale ş.a.);
 17. să coordoneze şi să aprobe proiecte/programe educaţionale pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare/extraşcolare (pentru elevi) şi de formare continuă (pentru cadrele didactice), cu administraţia IPLT „Gaudeamus”, Consiliul de Administraţie.

3.1.    Drepturile personalului tehnic şi de deservire:

Personalul tehnic şi de deservire are dreptul:

 1. la o atitudine respectuoasă din partea profesorilor, elevilor, părinţilor, administraţiei şi colegilor;
 2. la asigurarea securităţii muncii;
 3. la asigurarea cu echipamentul, uneltele şi materialele necesare pentru lucru;
 4. la concediul de odihnă anual conform CM al RM;
 5. la remunerare materială pentru munca prestată;
 6. la ajutor material din fondul de economii şi cel sindical în situaţii excepţionale.

3.2.    Obligaţiile personalului tehnic şi de deservire:

Personalul tehnic şi de deservire are următoarele obligații:

 1. să-şi execute integral şi la timp obligaţiunile funcţionale;
 2. să respecte regulile de securitate, antiincendiare şi de utilizare a aparatelor electrice;
 1. să asigure menţinerea regimului sanitaro-igienic;
 1. să asigure funcţionarea:

- reţelei electrice (muncitorul de deservire);

- a sistemului de apeducte şi canalizare (muncitorul de deservire):

- mijloacelor tehnice de instruire (tehnicianul de MT);

- copiatoarelor (directorul adjunct pentru gospodărie);

- calculatoarelor şi reţelei informaţionale liceale (laborantul cabinetului de informatică);

 1. să respecte colaboratorii instituției, elevii;
 2. să sesizeze, să comunice şi să intervină în cazurile suspecte sau confirmate de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului administraţiei instituției, psihologului liceal sau coordonatorului acţiunilor de prevenire, identificare, raportare şi referire a cazurilor abuz faţă de copii.
 1. 4.      DREPTURILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE ELEVILOR

(extras din Regulamentul-tip de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ, ME al RM, ord. nr. 235 din 25 martie 2016)

4.1.                 Drepturile elevilor:

183.În instituție sunt respectate drepturile și libertățile conferite de calitatea de elev. Sunt interzise pedepsele corporale, aplicarea sub orice formă a metodelor de violență fizică sau psihică.

184.Elevii din instituție beneficiază de învățământ gratuit.

185.Elevii au dreptul să opteze, conform legii, pentru tipul și forma de învățământ pe care le vor urma și să aleagă parcursul școlar corespunzător intereselor, pregătirii și competențelor lor. Pentru elevii minori, acest drept se exercită de către părinții/ reprezentanții legali ai copiilor.

186.Pe durata studiilor în învățământul general elevii beneficiază de asistență psihopedagogică și medicală gratuită.

187.Elevii au dreptul:

a)        să aleagă instituția de învățământ general, cu respectarea cadrului normativ în vigoare

b)   să își expună liber opiniile, convingerile și ideile;

c)   să fie evidențiați și să primească premii și recompense, pentru rezultate deosebite obținute la activitățile școlare și extrașcolare, precum și pentru atitudine civică exemplară;

d)   să aleagă cursurile opționale, în dependență de ofertele educaționale ale instituției;

e)   să fie asigurați cu manuale școlare prin schema de închiriere;

f)    să participe la proiecte și/ sau programe naționale și/ sau internaționale la care este parte instituția;

g)   să participe la activități științifice, culturale, artistice și sportive organizate la nivel republican, la nivelul structurilor educaționale conexe Organelor locale de specialitate în domeniul învățământului și în instituție, cu respectarea prevederilor lor funcționale;

h)   să beneficiază, în condițiile legii, de asistență medicală, asistența cadrului didactic de sprijin și alte înlesniri (servicii de transportare, alimentație, burse) acordate la decizia autorităților publice locale;

i)    să fie aleși și să participe în componența organelor de conducere ale instituției;

j)    să fie aleși și să participe în componența organelor de autoconducere școlară (Consiliului elevilor) la nivel deiInstituție, municipiu și național, potrivit mecanismelor de participare a elevilor la procesul educațional, aprobate de Ministerul Educației;

k)   să beneficieze de condiții optime în organizarea procesului educațional, de garanții privind viața și securitatea în timpul aflării în instituție, precum și în timpul activităților la care participa ca delegat;

l)    să participe la evaluarea și promovarea calității învățământului, în condițiile stabilite de lege;

m)     să participe la reuniuni și acțiuni care se vor exercita în afara activităților școlare cu aprobarea directorului instituției, la cererea motivată a grupului de inițiativă;

n)       să beneficieze de alte drepturi, garanții și facilități, conform actelor normative în vigoare.

188.Elevii beneficiază de facilități la închirierea manualelor în baza deciziei consiliului profesoral al instituției.

4.2.   Obligațiunile elevilor:

189.Elevii au următoarele obligații:

a)   să respecte regulamentul de organizare și funcționare al instituției;

b)   să frecventeze, în mod obligatoriu, orele de curs și să participe la activitățile extrașcolare și extracurriculare, organizate în instituție pe durata învățământului obligatoriu;

c)   să depună un efort real pentru asimilarea cunoștințelor, dezvoltarea facultăților intelectuale, formarea priceperilor și deprinderilor teoretice și practice necesare pentru integrarea în forme superioare de instruire sau în câmpul muncii;

d)   să demonstreze, prin examinări orale și scrise competențe specifice disciplinelor școlare și competențe cheie-transversale specifice treptei de școlaritate.

e)   să susțină, prin examinări orale și/sau scrise, lichidarea restanțelor la disciplinele școlare pentru perioada absentată motivat și/sau nemotivat mai mult de 17 ore;

f)    să aibă o ținută vestimentară și exterior decent;

g)   să manifeste un comportament respectuos în raport cu personalul de conducere, cadrele didactice, auxiliare și nedidactice, precum și față de colegi;

h)   să dea dovadă de un comportament adecvat în instituție, în familie și în locurile publice;

i)    să utilizeze cu acuratețe manualele școlare primite prin schema de închiriere și să le restituie în stare bună, la sfirșitul anului de studii;

j)    să păstreze imobilul, mobilierul și utilajul instituției;

k)   să respecte normele de tehnică a securității, de prevenire și stingere a incendiilor, cele de protecție civilă și protecția mediului, regulile de circulație;

l)          alte obligații stabilite de conducerea instituției.

190.Este interzis elevilor:

a)   să facă înscrieri în documentația școlară (cataloage, dosare personale), să distrugă documentația școlară (cataloage, agenda elevului etc);

b)   să deterioreze bunurile din patrimoniul instituției;

c)   să profaneze simbolurile naționale și ale organizațiilor internaționale;

d)   să organizeze și să participe la acțiuni politice și de protest, ce afectează activitatea instituției și frecvența la cursuri a elevilor;

e)   să blocheze căile de acces în spațiile de învățământ;

f)    să dețină și să consume droguri, băuturi alcoolice și țigări, precum și să participe la jocuri de hazard;

g)   să introducă, în perimetrul instituției, orice tipuri de arme sau alte instrumente, petarde, etc., care, prin acțiunea lor, pot afecta integritatea fizică și psihică a colectivului de elevi și a personalului instituției;

h)   să posede și să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic;

i)    să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, examenelor și concursurilor;

j)    să lanseze anunțuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul instituției;

k)   să aducă jigniri și să manifeste agresivitate în limbaj și în comportament față de colegi și față de personalul instituției.

4.3.   Recompensele elevilor:

191. Elevii care obțin rezultate remarcabile la învățătură și se disting prin comportare exemplară pot primi următoarele recompense:

a)         evidențierea făcută de diriginte în fața colegilor de clasă;

b)        evidențierea făcută de director în fața colegilor de școală;

c)         comunicare verbală sau scrisă adresată de diriginte sau director părinților;

d)        delegarea cu prioritate în excursii sau tabere de odihnă;

e)         premii, diplome, medalii, insigne;

f)         burse de merit ale instituției (la decizia consiliului de administrație al instituției);

g)        burse de merit a administrației publice locale.

192. Acordarea premiilor/ diplomelor/ medaliilor/ insignelor elevilor la sfârșitul anului școlar se face la nivelul instituției la propunerea dirigintelui și/sau a directorului școlii.

193. Se pot acorda premii/diplome/ medalii/ insigne elevilor care:

a)   au obținut primele trei medii generale pe clasă, dar nu mai mici de 9.00; pentru următoarele trei medii se pot acorda mențiuni;

b)   s-au distins la una sau mai multe discipline de studiu;

c)   au obținut performanțe la concursuri, festivaluri, expoziții și la alte activități extrașcolare desfășurate la nivel local, raional, național sau internațional;

d)   s-au remarcat prin fapte de înaltă ținută morală și civică;

e)         au avut, la nivelul clasei, cea mai bună frecvență pe parcursul anului școlar.

194.Instituția de comun cu alți parteneri poate stimula activitățile de performanță ale elevilor la nivel local, național și internațional prin alocarea unor premii, burse din partea consiliului reprezentativ al părinților, agenților economici, fundațiilor științifice și culturale, comunității locale etc.

4.4.   Sancțiuni aplicate elevilor

195.Abateri disciplinare se consideră faptele elevflor prin care se încalcă dispozițiile legale în vigoare, precum și prevederile regulamentului instituției. Elevii care săvârșesc abateri disciplinare se sancționează. La determinarea sancțiunilor se va lua în calcul consecințele abaterilor disciplinare. În funcție de gravitatea faptelor, sancțiunile pot fi:

a)   observație orală sau cu înscriere în Agenda elevului;

b)   mustrare orală sau în scris;

c)         eliminarea temporară de la lecții;

d)   preavizarea de exmatriculare (pentru ciclul liceal);

e)   exmatricularea din învățămîntul liceal cu drept de reînscriere în anul școlar următor, cu excepția elevilor clasei a X-a, care vor susține un nou concurs de admitere;

f)    exmatricularea din liceu fără drept de reînscriere ulterioară în aceeași instituție;

g)   exmatricularea din liceu cu drept de înscriere în instituție de învățământ profesional tehnic secundar;

h)        suportarea de către părinți/ alți reprezentanți legali a cheltuielilor pentru pagubele materiale produse în laborator, cabinete, săli de clasă etc.

196.Sancțiunile aplicate elevilor, indiferent de tipul lor, sunt anunțate părinților/ altor reprezentanți legali în formă scrisă și orală în decurs de 3 (trei) zile lucrătoare de către dirigintele clasei prin intermediul Agendei elevului/ avizului sub semnătură. Părinții/reprezentanții legali ai elevilor sancționați repetat se invită la Comisia multidisciplinară din cadrul APL de nivelul I.

197.Observația constă în discuție particulară însoțită de obiecție critică în adresa elevului/ grupului vis-a-vis de acțiunile și faptele comise. Sancțiunea se aplică de diriginte sau director/ director adjunct. Sancțiunea nu atrage și alte măsuri disciplinare.

198.Mustrarea orală se aplică elevului/ grupului de elevi și constă în observații moralizatoare cu solicitarea schimbării de comportament, atrăgându-i atenția că, dacă nu își schimbă comportamentul, i se va aplica o sancțiune mai severă. Sancțiunea se aplică de către diriginte sau director.

199.Mustrarea scrisă se aplică elevului și constă în consemnarea în Registrul de ordine pentru elevi a observației moralizatoare privind abaterile comportamentale constatate și restricțiile, cerințele înaintate pentru neadmiterea repetării lor. Mustrarea scrisă se aplică de director la propunerea dirigintelui. Sancțiunea se consemnează în raportul dirigintelui prezentat consiliului profesoral la sfârșitul semestrului sau al anului de studii.

200.Eliminarea de la lecții pe o perioadă de 3-5 zile constă în înlocuirea activității obișnuite a elevului, pentru perioada aplicării sancțiunii, cu un alt tip de activitate, desfășurată, de regulă, în cadrul instituției, în conformitate cu prevederile regulamentului și stabilită, de către director, la propunerea consiliului elevilor. Dacă elevul refuză să participe la aceste activități,- absențele sunt considerate nemotivate și se consemnează în catalogul clasei. Sancțiunea se consemnează în registrul de ordine pentru elevi și în dosarul personal al elevului, precum și în raportul dirigintelui prezentat la consiliul profesoral la sfirșitul semestrului sau al anului școlar, precizându-se numărul și data ordinului emis.

201.Preavizul de exmatriculare se întocmește, în scris, de către director, pentru elevii care absentează nejustificat 30 de ore la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul orelor de la o singură disciplină pe durata unui an de studii. Preavizul de exmatriculare se înmânează părintelui/reprezentantului legal sau elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani, sub semnătură. Sancțiunea se consemnează în registrul de ordine pentru elevi și în dosarul personal al elevului, în raportul dirigintelui prezentat la consiliul profesoral la sfârșitul semestrului sau al anului școlar precizându-se numărul și data ordinului.

202.Exmatricularea constă în eliminarea, până la sfirșitul anului școlar, a elevului din instituție. Exmatricularea poate fi:

a)   exmatriculare cu drept de reînscriere, în anul următor, în instituție și în același an de studiu;

b)   exmatriculare fără drept de reînscriere în instituție;

203.Exmatricularea cu drept de reînscriere în anul următor, în aceeași instituție și în același an de studiu, se aplică elevilor începând cu clasa a XI-a pentru abateri grave, prevăzute de prezentul regulament sau aprobate de consiliul profesoral. Sancțiunea se aplică și pentru un număr de cel puțin 60 de absențe nejustificate din totalul orelor de studiu sau cel puțin 30% din totalul orelor la o singură disciplină de studiu pe durata unui an școlar.

Sancțiunea se aprobă la consiliul profesoral la propunerea dirigintelui, prin consultarea prealabilă a directorului. Dacă motivul sancționării îl reprezintă absențele nejustificate, aprobarea este condiționată de emiterea, în prealabil, a preavizului de exmatriculare.

Sancțiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în registrul de ordine pentru elevi și în dosarul personal al elevului, în raportul dirigintelui prezentat la consiliul profesoral la sfirșitul semestrului sau al anului școlar, precizându-se numărul și data ordinului.

Sancțiunea se comunică părintelui/ tutorelui reprezentantului legal și elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani, în scris, sub semnătură, de către dirigintele clasei.

204.Exmatricularea fără drept de reînscriere în aceeași instituție se aplică elevilor din liceu pentru abateri care aduc atingere vieții sănătății elevilor sau personalului instituției apreciate ca atare de către consiliul profesoral.

Sancțiunea se aprobă de către consiliul profesoral la propunerea directorului.

Sancțiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în registrul de ordine pentru elevi și în dosarul personal al elevului, în raportul dirigintelui prezentat la consiliul profesoral la sfirșitul semestrului sau al anului școlar, precizându-se numărul și data ordinului.

Sancțiunea se comunică părintelui/altui reprezentant legal și elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani, în scris, sub semnătură, de către dirigintele clasei.

205.Exmatricularea din instituțiile de învățământ liceal cu frecvență la zi cu drept de înscriere în instituții de învățământ liceal seral se aplică elevilor din clasa finală a ciclului II al învățământului secundar general care au împlinit vârsta de 18 ani pentru abateri care aduc atingere vieții sănătății elevilor sau personalului instituției.

Sancțiunea se aplică de către Organul local de specialitate în domeniul învățămîntului la propunerea motivată a consiliului profesoral. Propunerea motivată a consiliului profesoral se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, iar sancțiunea se consemnează în registrul de ordine pentru elevi și în dosarul personal al elevului, în temeiul deciziei Organului local de specialitate în domeniul învățământului.

          Sancțiunea se comunică, de către Organul local de specialitate în domeniul învățământului în scris, sub semnătură elevului, părintelui/altui reprezentant legal și conducătorului instituției.

206.Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancțiune menționată la articolele 204-205 dă dovadă de corectitudine în comportament pe o perioadă de cel puțin 8 săptămâni de studiu până la încheierea semestrului/anului școlar, sancțiunea se poate anula prin decizia consiliului profesoral.

208.Părinții/ alți reprezentanți legali ai elevilor care se fac vinovați de deteriorarea bunurilor instituției plătesc toate lucrările necesare reparațiilor sau suportă toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate.

209.În cazul în care autorul deteriorării nu se cunoaște, răspunderea materială devine colectivă, revenind întregii clase și se consemnează prin proces-verbal al consiliului profesoral .

210.În cazul distrugerii/ deteriorării manualelor școlare primite gratuit, elevii, pe numele cărora au fost eliberate, înlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu și tipului de manual deteriorat, iar în caz de imposibilitate, achită contravaloarea acestuia.

 1. 5.      PĂRINȚII/ALȚI REPREZENTANȚI LEGALI AI ELEVILOR

5.1.   Dispoziții generale

211.Părinții/ alți reprezentanți legali ai elevilor, prin coordonarea prealabilă cu conducătorul instituției, au dreptul de a participa la activitățile educaționale și de a asista la ore în vederea monitorizării procesului educațional din instituție.

212.Părinții/alți reprezentanți legali ai elevilor au obligația ca, cel puțin o dată pe lună, să ia legătura cu dirigintele pentru a cunoaște evoluția copilului lor. În cazul plecării peste hotarele statului părinții/reprezentanții legali ai elevilor informează administrația instituției în grija cui rămâne elevul pe perioada lipsei lui.

5.2.   Comitetul de părinți al clasei

213.Comitetul de părinți al clasei se alege în fiecare an în cadrul adunării generală a părinților/ altor reprezentanți legali ai elevilor clasei, convocată de diriginte, care prezidează ședința.

214.Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinți al clasei are loc în primele 30 zile de la începerea cursurilor anului școlar.

215.Comitetul de părinți al clasei se compune din trei/cinci persoane: un președinte și doi/patru membri;

216.La propunerea/solicitarea președintelui comitetului de părinți al clasei, dirigintele poate convoca adunarea generală a părinților ori de câte ori este necesar.

217.Comitetul de părinți al clasei reprezintă interesele părinților/ altor reprezentanți legali ai elevilor clasei în adunarea generală a părinților la nivelul instituției, în consiliul administrativ și în consiliul clasei.

218.Comitetul de părinți ąl clasei are următoarele atribuții:

a)   ajută dirigintele în activitatea de îmbunătățire a frecvenței elevilor;

b)   sprijină dirigintele în activitatea de consiliere și de orientare socio-profesională sau de integrare socială a absolvenților;

c)          sprijină dirigintele în organizarea și desfășurarea unor activități extrașcolare.

 1. Comitetul de părinți al clasei ține legătura cu instituția prin intermediul dirigintelui clasei.

5.3.   Consiliul reprezentativ al părinților la nivel de instituție

220.La nivelul fiecărei instituții funcționează Consiliul reprezentativ al părinților.

221.Consiliul reprezentativ al părinților din instituție este compus din președinții comitetelor de părinți ai fiecărei clase.

222.Consiliul reprezentativ al părinților prevăzut la pct.235 al Regulamentului-tip de organizare și funcționare a instituțiilor își desemnează reprezentanții săi în organele de conducere ale instituției.

 1. Consiliul reprezentativ al părinților la nivel de Instituție are următoarele atribuții:

a)   sprijină parteneriatele educaționale dintre instituția de învățământ și instituțiile cu rol educativ în plan local;

b)   susține instituția în derularea programelor și proiectelor comunitare, de prevenire și de combatere a abandonului școlar;

c)   susține conducerea instituției școlare în organizarea și în desfășurarea consultațiilor cu părinții, pe teme educaționale;

d)     conlucrează cu comisiile de ocrotire a minorilor, cu organele de autoritate tutelară sau cu organizațiile nonguvernamentale cu atribuții în acest sens, în vederea soluționării situației elevilor care au nevoie de ocrotire.

 1. III.             DISCIPLINA MUNCII

    Disciplina muncii reprezintă obligaţia tuturor salariaţilor de a se subordona unor reguli de comportare stabilite în conformitate cu CM al RM, cu alte acte normative, cu convenţiile colective, cu contractele colective şi cu cele individuale de muncă, precum şi cu actele normative la nivel de unitate, inclusiv cu regulamentul intern al instituției.

Disciplina de muncă se asigură în instituție prin crearea de către angajator a condiţiilor economice, sociale, juridice şi organizatorice necesare prestării unei munci de înaltă productivitate, prin formarea unei atitudini conştiente faţă de muncă, prin aplicarea de stimulări şi recompense pentru muncа conştiincioasă, precum şi de sancţiuni în caz de comitere a unor abateri disciplinare.

1.1.            Regimul de lucru al instituţiei

a. În  Instituția Publică Liceul Teoretic „Gaudeamus” este stabilită săptămâna de muncă de  5  zile,  (zile de odihnă: sâmbătă şi duminică).

 1. Durata zilei de muncă a cadrelor didactice este reglementată de  orarul aprobat de către administraţia instituţiei, conform tarificaţiei într-un interval zilnic de 7 ore, respectiv 35 ore săptămânal (articolul 55 din CE).
 2. Durata zilei de muncă a personalului tehnic  este reglementată de graficul de muncă stabilit, coordonat cu  preşedintele comitetului sindical.
 3. Cadrele didactice sunt obligate să se prezinte la serviciu cu 15 minute înainte de începerea orelor de studiu.
 4. Cadrele didactice beneficiază de concedii anuale de odihnă de 62 de zile calendaristice, personalul tehnic - 28 de zile calendaristice. De 3 zile suplimentare la concediu, în lipsa buletinului de boală, pentru anul calendaristic precedent  beneficiază toţi angajaţii.
 5. Beneficiază de concedii suplimentare  de odihnă pentru activitatea în condiţii nocive categoriile de salariaţi nominalizate în Anexa nr. 5 a Convenţiei Colective de Muncă.
 6. Administraţia are dreptul de a  organiza evidenţa prezentării  şi plecării de la serviciu  a angajaţilor, inclusiv şi prin punerea în funcţiune a unui registru de evidenţă.
 1. Administraţia poate modifica programul de activitate (a instituției şi/sau a unui profesor) numai cu acordul comitetului sindical.

i. În instituție  se respectă regimul de securitate online fapt ce presupune asigurarea securității elevilor în mediul virtual și posibilitatea utilizării tuturor oportunităţilor pe care Internetul le oferă, fără riscuri, cu respectarea regulilor de bază referitoare la furnizarea datelor personale pe Internet.

j. Instituția este considerată Școală eTwinning din 2018 și se  permite organizarea activităților curriculare și extracurriculare cu utilizare acestei platforme

1.2.            Stimulări

 1. Pentru succese în muncă, caracter  inovator în îndeplinirea atribuţiilor funcţionale, precum şi alte realizări, salariaţilor  li se acordă următoarele  recompense:

- mulţumire (verbală sau  în scris);

- premii;

- diplome de onoare ale instituţiei;

- diplome de onoare a Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi Sport;

- înaintare la distincţii, premii de stat.

b.  Stimularea acordată se înregistrează în dosarul personal şi în carnetul de  

  muncă al acestuia de către serviciul personal.

 1. Regulamentul intern al instituției, statutele şi regulamentele disciplinare pot să prevadă şi alte modalităţi de stimulare a salariaţilor.
 2. Stimulările se aplică de către angajator după consultarea reprezentanţilor salariaţilor.
 3. Stimulările se consemnează într-un ordin (dispoziţie, decizie, hotărâre) și se aduc la cunoștință colectivului de muncă.
 4. Avantajele şi înlesnirile acordate salariaţilor care îşi îndeplinesc conştiincios şi eficient obligaţiile de muncă.
 5. Salariaţilor care îşi îndeplinesc conştiincios şi eficient obligaţiile de muncă li se acordă, în mod prioritar, avantaje şi înlesniri în domeniul deservirii social-culturale, locative şi de trai (bilete în instituţii balneosanatoriale, case de odihnă etc.). Aceşti salariaţi beneficiază, de asemenea, de dreptul prioritar la avansare în serviciu.

1.3.            Sancţiuni disciplinare

              Încălcarea disciplinei de muncă, adică neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare din vina salariatului a obligaţiilor ce-i revin prin contractul de muncă, prezentul Regulament, instrucţiunile de serviciu, ordinele directorului general, atrag după sine aplicarea sancţiunilor disciplinare:

-             observaţie  verbală;

-             avertisment;

-             avertizare prin ordin;

-             mustrare;

-             mustrare aspră;

-             mustrare cu ultima preîntâmpinare;

-             eliberare din funcţie (art. 86 alin. 1, lit. g)-k), m), o)-r)).

 1. Legislaţia în vigoare poate prevedea pentru unele categorii de salariaţi şi alte sancţiuni disciplinare.
 2. Se interzice aplicarea amenzilor şi altor sancţiuni pecuniare pentru încălcarea disciplinei de muncă.
 3. Cadrele didactice, angajaţii care aplică acte de violenţă faţă de copii vor fi concediaţi în conformitate cu art. 86 alin. (1) şi art. 301 alin. (1) lit. (b) din Codul Muncii.
 4. Pentru lipsa de la lucru mai mult de patru ore în decursul zilei de muncă, administraţia  poate aplica sancţiunile disciplinare enumerate, inclusiv eliberarea din funcţie.
 5. Până la aplicarea sancţiunii disciplinare salariatului trebuie să i se ceară explicaţie scrisă. Refuzul de a o da se fixează prin proces-verbal.
 6. Pentru o singură abatere disciplinară se aplică o singură sancţiune. La aplicarea sancţiunii disciplinare trebuie să se ţină seama de gravitatea încălcării, de împrejurările în care a fost săvârşită, de comportamentul anterior al salariatului şi atitudinea lui faţă de muncă.
 7. Ordinul (dispoziţia, decizia, hotărârea) de sancţionare, cu excepţia sancţiunii disciplinare sub formă de concediere conform art.206 alin.(1) lit.d) care se aplică cu respectarea art.81 alin.(3) din CM al RM, se comunică salariatului, sub semnătură, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data emiterii, iar în cazul în care acesta activează într-o subdiviziune interioară a instituției aflate în altă localitate - în termen de cel mult 15 zile lucrătoare şi produce efecte de la data comunicării. Refuzul salariatului de a confirma prin semnătură comunicarea ordinului se fixează într-un proces-verbal semnat de un reprezentant al angajatorului şi un reprezentant al salariaţilor.
 8. Ordinul (dispoziţia, decizia, hotărârea) de sancţionare poate fi contestat de salariat în instanţa de judecată în condiţiile art.355 din CM al RM.
 9. În funcţie de gravitatea faptei comise de salariat, angajatorul este în drept să organizeze şi o anchetă de serviciu, a cărei durată nu poate depăşi o lună. În cadrul anchetei, salariatul are dreptul să-şi explice atitudinea şi să prezinte persoanei abilitate cu efectuarea anchetei toate probele şi justificările pe care le consideră necesare.
 1. În cazul când salariatul se află în concediu de odihnă anual, concediu de studii, concediu medical şi în alte cazuri de absenţă motivată de la serviciu, termenul aplicării sancţiunii disciplinare şi termenul de comunicare a ordinului de sancţiune se prelungeşte cu perioada concediului.
 2. Sancţiunea disciplinară se aplică, de regulă, imediat după constatarea abaterii disciplinare, dar nu mai tîrziu de o lună din ziua constatării ei, fără a lua în calcul timpul aflării salariatului în concediul anual de odihnă, în concediul de studii sau în concediul medical.
 3. Sancţiunea disciplinară nu poate fi aplicată după expirarea a 6 luni din ziua comiterii abaterii disciplinare, iar în urma reviziei sau a controlului activităţii economico-financiare – după expirarea a 2 ani de la data comiterii. În termenele indicate nu se include durata desfăşurării procedurii penale.
 4. Sancţiunea disciplinară se aplică prin ordin (dispoziţie, decizie, hotărîre), în care se indică în mod obligatoriu:

(1) temeiurile de fapt şi de drept ale aplicării sancţiunii;

(2) termenul în care sancţiunea poate fi contestată;

(3) organul în care sancţiunea poate fi contestată.

 1. Sancţiunea disciplinară poate fi atacată de către salariat în termen de un an de la data comunicării ordinului în instanţa de judecată.   În cazul în care sancţiunea disciplinară vizează introducerea unor condiţii noi de muncă sau modificarea celor existente, salariaţii se adresează la comitetul sindical al instituției.
 2. Dacă în decurs de un an de la data aplicării sancţiunii disciplinare angajatul nu va fi supus  unei noi sancţiuni disciplinare, se consideră că acesta nu a fost supus sancţiunii disciplinare.
 3. Administraţia are dreptul să transmită chestiunea cu privire la încălcarea disciplinei de muncă spre examinare colectivului de muncă fără a aplica sancţiune disciplinară.
 4.  Se consideră încălcare gravă a obligațiilor de muncă următoarele acţiuni ale salariatului:

(1)    primirea şi eliberarea bunurilor, precum şi a mijloacelor băneşti fără perfectarea documentelor corespunzătoare;

(2)    acordarea serviciilor prin uzul funcţiei în schimbul unei remuneraţii, unui serviciu sau altor beneficii;

(3)    folosirea în scopuri personale a banilor încasaţi;

(4)    folosirea în scopuri personale a bunurilor angajatorului și a bunurilor aflate în gestiunea angajatorului (mijloace fixe aflate în proprietate, arendă, comodat) fără acordul în scris al acestuia;

(5)    nerespectarea clauzei de confidențialitate;

(6)    încălcarea cerințelor de securitate și sănătate în muncă, constatată, în formă scrisă, de conducătorul unității, de lucrătorul desemnat, de serviciul intern ori extern de protecție și prevenire sau de Inspectoratul de Stat al Muncii, dacă această încălcare a atras consecințe grave (accident de muncă, avarie) sau a creat un pericol real și iminent al survenirii unor asemenea consecințe;

(7)    refuzul de a trece examenul medical, în cazul în care acesta este obligatoriu, iar salariatul a fost informat de către angajator, în formă scrisă, despre obligația de a trece examenul medical;

(8)    cauzarea unui prejudiciu material mărimea căruia depășește cinci salarii medii lunare pe economie prognozate.

 1. Sancţiunea disciplinară se aplică de organul căruia i se atribuie dreptul de angajare (alegere, confirmare sau numire în funcţie) a salariatului respectiv.
 2. Salariaţilor care poartă răspundere disciplinară conform statutelor sau regulamentelor disciplinare şi altor acte normative li se pot aplica sancţiuni disciplinare şi de organele ierarhic superioare.
 3. Salariaţii care deţin funcţii elective pot fi concediaţi (art.206 alin.(1) lit.d) din CM al RM) numai prin hotărârea organului de care au fost aleşi şi numai în temeiuri legale.
  1. IV.              DISPOZIŢII FINALE
  2. Responsabilitatea privind modul de aplicare a prezentului Regulament revine administraţiei Instituției Publice Liceul Teoretic „Gaudeamus” în limitele împuternicirilor acordate de legislaţia în vigoare, de comun acord cu comitetul sindical.
  3. Participarea angajaţilor la realizarea  problemelor privind respectarea Regulamentului de ordine internă se reglementează prin prevederile Codului Muncii.
 1. Prezentul Regulament se aduce la cunoştinţă contra semnătură  tuturor salariaţilor şi intră în vigoare  după aprobarea lui la adunarea generală a colectivului de muncă, fiind semnat de către director   şi  preşedintele comitetului sindical.

 

Confirm:

Prezentul Regulament conţine 20 (douăzeci) foi.

 

Directorul instituției                         Z. Gangan